افزایش سرمایه

بر طبق دعوت قبلی عمومی فوق العاده شرکت .................. ثبت شده به شماره ................... صبح / بعد از ظهر روز . .............. مورخ .................. با حضور کلیه شرکاء شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
1- آقای ................. با پرداخت .................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ............. ریال به مبلغ ......... ریال افزایش داد.
2- خانم ............... فرزند ............... شماره شناسنامه ................. صادره ................. ساکن ............ شریک جدید با پرداخت ............. ریال به صندوق شرکت جزو شرکاء محسوب و سرمایه شرکت از ............. ریال به ............... ریال افزایش یافت .
مجمع به آقای ............... وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها صورت جلسه را به ثبت برساند.
امضاء شرکا