آشنایی با مختصری از اصطلاحات حقوقی در ثبت شرکت :
 
آگهی تحدید حدود اختصاصی:

در مورد آگهی ملکی میباشد که مالک در آن حضور ندارد و تهدید عمومی تلقی نشود ....

آگهی تحدید حدود عمومی:

در مورد آگهی ملکی میباشد که مالک ندارد به بیان دیگر فاغد مالک است و معلوم نیست چه کسی مالک این ملک است ....

آگهی فقدان پرونده:

در مورد آگهی پرونده ای میباشد که مفقود (گم) شده است ...

آگهی فقدان سند مالکیت:

در مورد آگهی پرونده ای میباشد که سند مالکیت آن مفقود (گم) شده است ...

آگهی های نوبتی:

در مورد ترتیب آگهی املاکی میباشد که هر 3ماه به ثبت میرسند ....

اجاره:

در مورد بهایی است که مستاجر در قبال تصرف ملک به مالک ارایه میدهد ....

اراضی آیش:

در مورد زمین های زراعی میباشد که مدتی نامعلوم بایر بوده ....

اراضی دولتی :

در مورد زمین های تحت مالکیت دولت میباشد ....

اراضی شهری:

در مورد زمین های که در‌محدوده قانونی میباشد ....

اراضی متروکه:

در مورد زمین های که دارای مالک است اما تحت نظارت او نیست ....

اراضی موات:

در مورد زمین های مرده و غیرآباد که عمران و احیایی در آنها صورت نگرفته است ....

دیگر اصطلاحات : ارتفاق , استعلام املاك , اسباب تملک , اصلاح حدود , اعتبار اسناد مالکیت, اعیان , اقاله , افراز املاک , امضای الكترونیكی , املاک ثبت شده , املاک جاری , املاک مجهول المالک , اموال دولتی , اموال مشمول مالیات بر ارث , بازداشت املاک ,  باغ  ,  بایر , بستن دفاتر , بنچاق , بهای عادله املاک , بیع , بیع شرط , بیع قطعی , بیع شرطی , پلاک , پیش نویس سند مالکیت ,   تبدیل اسنادمالکیت مشاعی به یک جلد , تبدیل تعهد , تجمیع , تحدیدحدود , تصرف , تصویر نقشه کاداستر ملک , تفکیک املاک , ثبت اسناد , ثمنیه , جعاله , حصر وراثت , حریم , حق انتفاع , حقابه , حکم نهایی