ثبت فوری شرکت - ثبت برند لاتین

دوشنبه 29 مرداد 1397

vدر این مقاله برآنیم تا ضمن توضیح مختصری راجع به اوراق قرضه ، به شرایط انتشار اوراق به منظور افزایش سرمایه بپردازیم . خاطر نشان می شویم ، علاوه بر مطالعه ی نوشتار حاضر ، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه می توانید با همکاران ما در کارا ثبت تماس حاصل فرمایید.

     تعریف ورقه قرضه

طبق ماده 52 لایحه قانونی اوراق قرضه اوراق قابل معامله است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معین باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر سود ، حقوق دیگری نیز شناخته شود. مانند این که ورقه قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد.
منحصراَ شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مقرر، اوراق قرضه منتشر کند. دارندگان اوراق قرضه حق دخالت در اداره امور شرکت سهامی را ندارند ، و فقط طلب کار شرکت محسوب می شوند. ورقه قرضه ممکن است به قطعات تقسیم شود ، ولی در هر بار انتشار ، مبلغ اسمی اوراق قرضه و ایضاَ مبلغ اسمی قطعات آن باید متساوی باشد. یادآوری این نکته لازم است که پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه ، عمل تجاری نمی باشد.
اگر به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع فوق العاده به هیئت مدیره اجازه داده شود که یک یا چند بار اوراق قرضه منتشر کند ، مدت اجاره از دو سال متجاوز نخواهد بود.
اوراق قرضه بر اساس ماده 60 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت باید شامل نکات زیر بوده و امضا شود :
1. نام شرکت 2. شماره و تاریخ ثبت شرکت 3. مرکز اصلی شرکت 4. مبلغ سرمایه شرکت 5. مدت شرکت 6. مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور اوراق قرضه 7. تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه 8. تضمیناتی که احتمالاَ برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است. 9. در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط آن

    شرایط انتشار اوراق قرضه

برای انتشار اوراق قرضه لازم است که :
1. انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد یا در صورت عدم پیش بینی در اساسنامه ، مجمع عمومی فوق العاده آن را تصویب نماید.
2. کلیه سرمایه ثبت شده شرکت ، از صاحبان سهام دریافت شده باشد.
3. حداقل دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.
4. حداقل دو ترازنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.
رییس و اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون پیش بینی اساسنامه یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده یا بدون رعایت شرایط دیگر فوق الذکر ، اوراق قرضه منتشر نمایند به مجازات محکوم خواهند شد.

    انواع اوراق قرضه

اوراق قرضه بر دو نوع است : اوراق قرضه به منظور افزایش سرمایه و اوراق قرضه به منظور وام

    اوراق قرضه به منظور افزایش سرمایه

اوراق قرضه به منظور افزایش سرمایه به دو صورت منتشر می شود : اوراق قرضه قابل تعویض با سهام و اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام
شراط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم یا تبدیل آن به سهم ، باید در ورقه قرضه قید شود. تعویض ورقه قرضه با سهم یا تبدیل آن به سهم به میل و رضای دارنده آن است. او می تواند در موعد مقرر یعنی سررسید ، به جای تعویض یا تبدیل آن ، اصل وام و سود اسحقاقی را از شرکت دریافت دارد. دارنده ورقه قرضه ، در هر موقع قبل از سررسید می تواند تحت شرایط و ترتیبی که در ورقه قید شده است ، آن را با سهم شرکت تعویض یا به سهم شرکت تبدیل نماید.

    انتشار اوراق قرضه به منظور افزایش سرمایه

ماده 61- اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد ، در این صورت مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را قبلاَ برابر با مبلغ قرضه تصویب کند.
ماده 62- افزایش سرمایه مذکور در ماده 61 قبل از صدور اوراق قرضه باید به وسیله یک یا چند بانک و یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی شده باشد و قراردادی که در موضوع این گونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویسی مبنی بر دادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و اینگونه پذیره نویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی مذکور در ماده 61 برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.
تبصره – شورای پول و اعتبار شرایط بانک ها و موسسات مالی را که می توانند افزایش سرمایه شرکت ها را پذیره نویسی کند تعیین خواهد بود.
ماده 64- شرایط و ترتیب تعویض ورقه با سهم باید در ورقه قرضه قید شود.
تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است. دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه می تواند تحت شرایط و به ترتیبی که در ورقه قید شده است آن را با سهم شرکت تعویض کند. 

 • نظرات() 
 • دوشنبه 29 مرداد 1397      افزایش سرمایه

  بر طبق دعوت قبلی عمومی فوق العاده شرکت .................. ثبت شده به شماره ................... صبح / بعد از ظهر روز . .............. مورخ .................. با حضور کلیه شرکاء شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
  1- آقای ................. با پرداخت .................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ............. ریال به مبلغ ......... ریال افزایش داد.
  2- خانم ............... فرزند ............... شماره شناسنامه ................. صادره ................. ساکن ............ شریک جدید با پرداخت ............. ریال به صندوق شرکت جزو شرکاء محسوب و سرمایه شرکت از ............. ریال به ............... ریال افزایش یافت .
  مجمع به آقای ............... وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها صورت جلسه را به ثبت برساند.
  امضاء شرکا

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 24 مرداد 1397

  ماده 94 قانون تجارت شرکت بامسئولیت محدود را چنین تعریف کرده است :
  " شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است ".

  در این تعریف :
  - سرمایه به سهم الشرکه تقسیم شده نه به سهام و در شرکت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشرکه صادر نمی شود ،
  - مسئولیت شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه ای است که هر شریک سرمایه گذاری نموده ،
  - سهم الشرکه آزادانه قابل نقل و انتقال نمی باشد ،
  - شرکت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر و حداکثر بین هر چند نفری که باشد ، تشکیل می گردد.
  اداره شرکت در دو سطح مجمع عمومی شرکا و مدیران شرکت صورت می گیرد .

      مدیران شرکت بامسئولیت محدود

  به موجب ماده ( 105 ) قانون تجارت : " مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت " با توجه به نکات ذیل :
  1- شرکت به وسیله مدیر یا مدیران ( یک یا چند نفر ) اداره می شود.
  2- مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء و یا خارج از آنان انتخاب شوند. برخلاف شرکت سهامی که مدیران از بین شرکاء انتخاب می شوند.
  3- مدیر یا مدیران ممکن است موظف یا غیرموظف باشند.
  4- مدت تصدی مدیران ممکن است محدود یا نامحدود باشد. برخلاف شرکت سهامی که مدت خدمت مدیران بیش از دو سال نیست.
  در صورتی که مدیر شرکت برای مدت محدودی تعیین شده باشد؛ انتخاب مجدد به وسیله مجمع عمومی شرکاء به عمل می آید. البته باید دانست که اگر شرکاء در مجمع عمومی قرار یا تصمیمی در مورد محدود کردن اختیارات مدیران برخلاف اساسنامه اتخاذ نمایند ؛ در برابر اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن می باشد. چون مدیران شرکت طبق اساسنامه باید انججام وظیفه کنند و هر اختیاری به آن ها تفویض یا سلب شود باید به موجب اساسنامه باشد.

      هیئت نظار

  در شرکت بامسئولیت محدود هر گاه عده شرکاء کم باشد؛ انتخاب بازرس پیش بینی نشده است. ولی به موجب ماده ( 109 ) قانون تجارت در شرکت بامسئولیت محدود هر گاه تعداد شرکاء بیش از ( 12 ) نفر باشد ؛ تعیین هیئت نظار ضروری است. عده نظار سه نفر یا بیشتر خواهد بود ؛ که از طرف مجمع عمومی عادی تعیین می شوند.
  انتخاب آن ها به موجب شرایط مقرر در اساسنامه خواهد بود و مدت آن هم بستگی به میزان تعیین شده در اساسنامه شرکت دارد. ولی در هر صورت اولین هیئت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهند شد. وظیفه اولین هیئت نظار پس از انتخاب شدن این است که اطمینان حاصل کنند که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سرمایه غیرنقدی دقیقاَ ارزیابی و تقویم و تحویل شده باشد.
  وظیفه هیئت نظار انجام وظایف بازرسان است . به این معنی که دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت نظارت قرار می دهند و همه ساله گزارشی به مجمع عمومی ارائه می نمایند و اگر در تنظیم صورت دارایی اشتباهی مشاهده کنند در گزارش خود ذکر و اگر مخالفتی با پیشنهاد هیئت مدیره در تقسیم منافع داشته باشند؛ دلایل خود را بیان می کنند.
  در موارد لازم و فوری که ایجاب نماید؛ هیئت نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید. به موجب ماده ( 167 ) قانون تجارت که می گوید : " اعضای هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند؛ لیکن هر یک از آن ها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 24 مرداد 1397

  بانک ها و موسسات اعتباری برای تاسیس و فعالیت در مناطق آزاد تابع مقررات خاصی می باشند که در چارچوب " آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد " تعریف شده است.
  این آئین نامه ابتدا در سال 1376 به تصویب کمیسیونی از وزراء رسید ولی در سال 1379 توسط تصویب نامه شماره 2368/ ت 22623 ک مورخ 27 / 2/ 1379 جایگزین گردید.
  طبق ماده 4 آیین نامه مزبور ، تاسیس بانک در مناطق آزاد باید با مجوز بانک مرکزی ج . ا ایران صورت گیرد و فعالیت آن ها فقط به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام بانام ممکن است.
  لذا از هفت نوع شرکت های تجاری مجاز در قانون تجارت فقط یک نوع آن یعنی شرکت سهامی پذیرفته شده است و حتی در قالب شرکت سهامی خاص به صورت سهام بی نام نیز نمی تواند در مناطق آزاد بانک یا موسسه اعتباری تاسیس کرد.
  به موجب ماده 8 ، حداقل سرمایه بانک ها و موسسات مذکور ، هنگام تأسیس پنج میلیارد ریال می‌باشد که باید 35% این به صورت نقد نزدیکی از بانکها‌در منطقه تودیع شده باشد بقیه سرمایه باید تعهد شده و حداکثر ظرف سه سال پرداخت شود.
  بانک‌های داخلی : حداقل 15 میلیارد ریال که 35% آن باید به صورت نقد نزد یکی از بانک‌ها در منطقه تودیع شود. بقیه سرمایه باید تعهد شده و حداکثر‌ظرف 3 سال پرداخت شود.
  مؤسسات داخلی : حداقل 5 میلیارد ریال که 35% آن باید به صورت نقد نزد یکی از بانک‌ها در منطقه تودیع شود. بقیه سرمایه باید تعهد شده و حداکثر‌ظرف 3 سال پرداخت شود.
  - شعب بانک‌های داخلی : به تشخیص بانک مادر و متناسب با نیازهای منطقه
  - شعب بانک‌های خارجی : حداقل 5 میلیون دلار، که همه آن پرداخت شده باشد.
  - مؤسسات خارجی : حداقل 5 میلیون دلار، که همه آن پرداخت شده باشد.
  ‌وفق ماده 10 ، بانک ها و مؤسسات پس از اخذ مجوز تأسیس (‌موضوع ماده 3 آیین‌نامه) و ثبت در واحد ثبت منطقه می‌توانند فعالیت خود را با رعایت مفاد این‌آیین‌نامه و ارائه مدارک مشروحه زیر به سازمان شروع نمایند.
  1- آگهی ثبت در روزنامه رسمی.
  2- یک نسخه اساسنامه ثبت شده.
  3- اعلام نشانی محل استقرار دفتر مرکزی.
  بانک‌ها و مؤسسات می‌توانند با رعایت مفاد آیین‌نامه و دستورالعمل‌های آن و درچهارچوب اصول و مقررات پذیرفته شده بانکداری بین‌المللی به عملیات و‌ارائه خدمات ارزی از قبیل موارد زیر مبادرت کنند:
  - برقراری روابط کارگزاری با سایر بانک‌ها.
  - انجام کلیه امور مربوط به اعتبار اسنادی، بروات وصولی، ضمانت‌نامه ارزی و حواله‌های ارزی .
  - دریافت انواع سپرده‌های ارزی که بانک‌ها و مؤسسات مناطق دریافت می‌کنند باید به یکی از ارزهای معتبر بین‌المللی که فهرست آنها توسط بانک مرکزی‌اعلام می‌شود باشد.
  - خرید و فروش ارز به هر شکل.
  - انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه، مشارکت و سرمایه‌گذاری با تأیید بانک مرکزی.
  - انجام معاملات طلا و نقره.
  - دریافت انواع تسهیلات اعتباری.
  - اعطای انواع تسهیلات اعتباری.
  ‌ - کارمزد عملیات بانکی، نرخ‌های خرید و فروش ارز، سود سپرده‌های مختلف همچنین سود تسهیلات اعطایی بر اساس شرایط بازار آزاد تعیین می‌شود.
  ‌ - صرافی‌ها تنها مجاز به خرید و فروش ارز به هر شکل می‌باشند.( تأسیس صرافیها با اخذ مجوز از سازمان امکان‌پذیر است).
  - نقل و انتقال وجوه اعم از ارزی یا ریالی توسط صرافی‌ها باید تنها از طریق بانک‌ها و مؤسسات منطقه انجام شود.

      تاسیس شعبه یا نمایندگی

   مقررات مربوط به مناطق آزاد فقط دو حوزه فعالیت اقتصادی را مجاز به تاسیس شعبه در مناطق آزاد توسط شرکت های ایرانی دانسته است که عبارتند از :
  الف ) عملیات اعتباری
  ب) عملیات بیمه
  در ماده 1 آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد ، شعبه اینچنین تعریف شده است : " شعبه واحدی از یک بانک یا یک موسسه اصلی در چارچوب قوانین و مقررات منطقه به عملیات مجاز بانکی مبادرت می ورزد ."
  و در ماده 4 همان آیین نامه آمده است :
  " تاسیس بانک و موسسه و افتتاح شعب بانک ها و موسسات اعم از ایرانی یا خارجی در مناطق موکول به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک مرکزی است. "
  بنابراین بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی می توانند در مناطق آزاد شعبه دایر کنند. همچنین تاصره ماده 5 آیین نامه مزبور، به بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی و خارجی اجازه داده است که در مناطق آزاد با اجازه سازمان منطقه دفتر نمایندگی تاسیس کنند ولی این دفاتر نمی توانند عملیات بانکی و تجاری داشته باشند.

 • نظرات() 
 • شنبه 20 مرداد 1397

  انحلال شرکت همانطور که در مقالهانحلال شرکت گفته شد به دلایلی مختلفی انجام میشود. انحلال شرکت در البرز هم مانند دیگر استانهاست و بایستی برای اجرا انحلال شرکت درخواست انحلال شرکت داده شود و با صورتجلسه ای تحت عنوان مجمع عمومی فوق العاده انحلال شرکت در البرز صورت میگیرد.

  دلایل خاص انحلال شرکت در البرز یا دیگر استانها عبارتند از:

      مدت فعالیت شرکت به پایان رسیده باشد
      موضوع شرکت به پایان رسیده باشد
      در صورت تصمیم تمام سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده و رای آنها به انحلال شرکت
      در صورت ورشکسته شدن شرکت
      درصورت اعلام حکم قطعی دادگاه به انحلال شرکت در البرز
      درصورتی که نصف سرمایه شرکت به دلایل ضرر و زیان های وارد شده به شرکت از بین رفته باشد.

  شرایط انحلال شرکت در البرز

  در صورتی که تنها یک نفر از سهامداران رای به انحلال شرکت ندهد نمیتوان شرکت را منحل کرد و به همین دلیل تمامی شرکا در شرکت با مسئولیت محدود و تمامی سهامداران در شرکت سهامی خاص باید حضور داشته باشند.

  انحلال شرکت در البرز، انحلال شرکت در کرج،انحلال شرکت در استان البرز،منحل کردن شرکت،انحلال شرکت سهامی خاص،انحلال شرکت با مسئولیت محدود،مدارک انحلال شرکت،مراحل انحلال شرکت،شرایط انحلال شرکت،درخواست انحلال شرکت،ثبت شرکت در کرج،ثبت تغییرات شرکت در کرج،مدیر تسویه، مدیر تصفیه،

 • نظرات() 
 • شنبه 20 مرداد 1397

  شرکت سهامی یکی از مهم ترین شرکت های تاثیرگذار در اقتصاد کشور است که به اتکاء سرمایه های تسهیم شده فعالیت اقتصادی خود را رونق می دهد. ماده 1 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/ 12/ 1347 شرکت سهامی را چنین تعریف کرده است :
  " شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آن هاست".
  شرکت سهامی بر دو نوع است : سهامی عام و سهامی خاص.
  شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است. سرمایه ای که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین کرده اند. شرکت سهامی کامل ترین نوع از شرکت های سرمایه ای است که شرکا در آن صاحبان سهام یا سهامداران نامیده می شوند.
  برای تاسیس شرکت سهامی عام بایستی مراحل چندی طی گردد که هر مرحله قواعد خاص خود را دربردارد. یکی از این مراحل تهیه مدارک و اسناد اولیه است . از اسناد مورد نیاز جهت تشکیل شرکت سهامی عام، دریافت گواهی از بانک است. در ذیل به توضیح راجع به این موارد می پردازیم.

      تهیه مدارک و اسناد اولیه

  نخستین مرحله از تشکیل این نوع شرکت آماده نمودن اسناد و مدارکی است که برای دریافت مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی از مرجع ثبت ضرورت دارد. در واقع در این بخش از تشریفات تنها موسسین شرکت ایفای نقش می نمایند. ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 این مرحله از تاسیس شرکت را بدین شرح خلاصه نموده است :
  " برای تاسیس شرکت های سهامی عام ، موسسین باید اقلاَ بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل، تسلیم و رسید دریافت کنند".
  هر یک از اسناد مذکور دارای ارزش و جایگاه حقوقی خاصی است و برخی از آن ها نه تنها در مرحله تشکیل شرکت بلکه پس از تاسیس آن نقش مهمی را ایفا می نمایند . لذا، ضروری است تا این مرحله مقدماتی و ماهیت و ویژگی مدارک یاد شده مورد بررسی قرار گیرد.

      دریافت گواهی از بانک

  نخستین گام در این مرحله، گشایش حسابی در یکی از بانک ها به نام شرکت سهامی عام در شرف تاسیس و تعهد 20% از سرمایه مقرر و پرداخت نقدی یا تحویل غیرنقدی 35% از 20% از سوی موسسین است . بدین معنی که چنانچه برای شرکت در شرف تاسیس ده میلیون ریال سرمایه در نظر باشد، موسسین باید دو میلیون را تعهد نموده و هفتصد هزار ریال را پرداخت کنند. نکته ای که در این رابطه شایان توجه است، امتیازی است که در تبصره ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به موسسین اعطا گردیده و آن امکان تسلیم سرمایه غیرنقدی به جای نقدی است. مطابق تبصره مذکور :
  " هر گاه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیرنقدی باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است نودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمایم آن به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند ."
  در حالی که پذیره نویسان، صرفاَ با پرداخت نقدی باید به تعهد سهام مبادرت ورزند.
  نکته دیگری که در همین ارتباط محل نقد و تامل است، عدم لزوم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در هنگام تسلیم سرمایه غیرنقدی به بانک می باشد. چرا که از ماده 76 لایحه اصلاحی که مقرر داشته " هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقد داشته باشند .... " ، چنین برمی آید که جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در هنگام تسلیم سرمایه غیرنقد به بانک الزامی نیست، بلکه این امر باید پیش از دعوت مجمع صورت پذیرد. 

 • نظرات() 
 • شنبه 20 مرداد 1397

  بعد ثبت شرکت در البرز یا تهران چنانچه خواستیم تغییرات در سرمایه شرکت یا تغییرات در آدرس و ... انجام دهیم بایستی این تغییرات را به اطلاع اداره ثبت شرکتها رسانده و تغییرات شرکت در البرز را رسمیت دهیم. تغییرات شرکت در البرز در مجمع عمومی فوق العاده یا مجمع عمومی عادی انجام میگیرد دراین مجمع تنظیم صورتجلسه الزامی بوده که این صورتجلسه بایستی به امضا تمام سهامداران جهت تغییرات شرکت در آمده باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با صورتجلسه تغییرات شرکت در البرز میتوانید با ما تماس بگیرید. 02632203370

  برای ثبت تغییرات شرکت در البرز از کجا باید شروع کنیم؟

  برای تغییرات شرکت در البرز همیشه یسری تغییرات شرکت هست که اجتناب ناپذیر است و برای انجام آن به مهارت و تجربه افراد متخصص نیاز داریم برای انجام این امور مانند تهیه صورتجلسه باتوجه به نوع تغییرات و اطمینان داشتن از روند اجرائی تغییرات شرکت میتوانید با موسسه ثبتی هما تماس بگیرید و از تجربه  تخصص کارشناسان ما بهره مند گردید. برای مشاوره رایگان تماس بگیرید.

   مدارک تغییرات شرکت ها و موسسات در البرز:

  ارائه کلیه اوراق  استاد مربوطه به ثبت شرکت آگهی تاسیس آخرین تغییرات شرکت ، ارائه آخرین تغییرات و لیست شرکا و اعضا هیئت مدیره به همراه مدارک شناسائی آنها تمامی این مدارک الزامی است.
  ثبت تغییرات شرکت در البرز

  زمانی شما مالک یک شخصیت حقوقی هستید که آن شرکت به ثبت رسید باشد و دارای شناسه ملی و شماره ثبت باشد که در این مرحله شما می توانید برای ثبت تغییرات شرکت در البرز و تغییرات در مفاد اساسنامه اقدام کنید. در این مرحله بایستی برای تهیه و تنظیم صورتجلسه با متخصصین و کارشناسان مشاوره نماییم.

  ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در البرز و شهرستان ها:

      ثبت تغییرات شرکت در کرج
      ثبت تغییرات شرکت در هشتگرد
      ثبت تغییرات شرکت در نظرآباد
      ثبت تغییرات شرکت در آسارا
      ثبت تغییرات شرکت در طالقان

 • نظرات() 
 • شنبه 20 مرداد 1397

  سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : مجمع عمومی، هیات مدیره و رکن نظارت کننده
  رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمای های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند.
  در اینجا انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سهامی بررسی می شود.

      انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سهامی

  بر اساس ماده 110 " لایحه " ، اشخاص حقوقی می توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند. اخیراَ در بازار سرمایه اقبال عموم بر انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره است زیرا شخص حقوقی در موارد مقتضی با سهولت می تواند هر زمان اراده کند نماینده خود را در هیات مدیره تغییر دهد و مراتب را طی صورت جلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکت ها جهت ثبت و آگهی اعلام کند. حال آنکه اگر عضو هیات مدیره شخص حقیقی باشد تغییر وی جز از طریق برگزاری مجمع عمومی و انتخابات مجدد امکان پذیر نخواهد بود.
  در صورت فوت، استعفا و یا سلب شرایط نماینده شخص حقوقی جایگزینی مدیر جدید با سهولت امکان پذیر است و نیازی به برگزاری جلسه مجمع عمومی نخواهد بود.
  با عنایت به تصریح قانون گذار در ماده 110 " لایحه " شخص حقوقی حتی با داشتن بالاترین درصد سهم در شرکت فقط می تواند یک نفر را به عنوان نماینده خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی کند.
  شخص حقوقی در مجامع عمومی صاحبان سهم می تواند برای حضور در مجمع و اعمال حق رای نمایندگان متعددی را با حق اقدام متفق و منفرد معرفی کند ولی با عنایت به صراحت ماده 110 " لایحه " چنین امکانی در هیات مدیره متصور نیست و شخص حقوقی برای حضور در جلسات هیات مدیره شرکت فقط می تواند یک نفر را معرفی کند.
  نماینده شخص حقوقی مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیات مدیره است. طبق قانون مجازات اسلامی جدید که از تاریخ 22 / 3 /1392 لازم الاجرا شده مجازات های مندرج در مقررات جزایی قابلیت اعمال در مورد نماینده شخص حقوقی و شخصیت حقوقی شرکت را دارد و در مورد مسئولیت های مدنی عضو هیات مدیره، مدیر ، شخص حقوقی و نماینده معرفی شده از سوی وی، در قبال اشخاص زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند.
  عزل نماینده شخص حقوقی بدون معرفی جایگزین قابلیت ثبت و آگهی در اداره ثبت شرکت ها را ندارد و معمولاَ در مرجع اخیر بدون معرفی عضو جایگزین خروج و استعفای نماینده شخص حقوقی ثبت نمی شود. این مورد همواره یکی از معضلاتی است که نمایندگان شخص حقوقی که مستعفی و یا معزول شده و قصد خروج از شرکت و پایان دادن به مسئولیت های خود را در قبال اشخاص ثالث دارند با آن مواجه اند. در این شرایط چاره ای جز مراجعه به دادگاه و درخواست الزام شرکت به ثبت استعفا و خروج نماینده از عضویت هیات مدیره باقی نمی ماند.

      حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره متشکل از اشخاص حقوقی

  در شرکت هایی که اعضای هیات مدیره متشکل از اشخاص حقوقی هستند مشکلاتی در خصوص حقوق و مزایای آنان مطرح است. عده ای اعتقاد دارند حقوق و مزایا و حق حضور و پاداش این گروه از مدیران باید به شخص حقوقی پرداخت شود و نماینده او حق دریافت هیچ مبلغی را ندارد. به این صورت که اگر در شرکت الف، شرکت ب عضو هیات مدیره باشد و آقای ج را به عنوان نماینده معرفی کرده باشد، در صورت موظف بودن حقوق و مزایا در صورت غیرموظف بودن حق حضور و همچنین در پایان سال مالی پاداش وی را باید شرکت الف فقط به حساب شرکت ب واریز کند و آقای ج حق دریافت هیچ مبلغی را ندارد.
  مواد قانون تجارت نه فقط دلالتی بر این امر ندارد برعکس با اطلاق عبارت اعضای هیات مدیره در مواد 134 و 248 " لایحه " می توان به این نتیجه رسید که پرداخت مزایا و پاداش توسط شرکت الف به آقای ج صحیح است و به این ترتیب شرکت الف بری الذمه می شود. اصولاَ موفقیت و سوددهی شرکت بستگی تام به قوه ابتکار، هوش و خلاقیت و مدیریت نماینده شخص حقوقی دارد و اوست که باید پاداش و حاصل زحمات خود را دریافت کند.
  پرداخت مزایا و پاداش به مدیر شخص حقوقی استثنا و خلاف اصل است و آن هم در صورتی اتفاق می افتد که شخص حقوقی و نماینده وی در این خصوص توافقاتی داشته باشند و نماینده شخص حقوقی راساَ به شرکت الف دستور داده باشد که کلیه حقوق و مزایا و پاداش متعلقه به حساب شخص حقوقی واریز شده مورد مواخذه قرار می دهد.
  با بررسی مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت درمی یابیم که این مواخذه مبنای قانونی ندارد و همان گونه که نماینده شخص حقوقی مسئولیت های جزایی و حقوقی عضویت هیات مدیره را به دوش می کشد و باید در مراجع قانونی پاسخ گو باشد شخصاَ استحقاق دریافت پاداش و مزایا را نیز دارد.
  سهام داران به مدیران اعتماد می کنند و سرمایه خود را با هدف کسب سود و ارزش افزوده سهام به آنان می سپارند در نتیجه مدیران باید علاوه بر ویژگی های خاص قابلیت اعتماد سهام داران را داشته باشند. 

 • نظرات() 
 • شنبه 20 مرداد 1397

  همانگونه که می‌دانیم، امروزه برند بخشی از سرمایه و ثروت یک بنگاه اقتصادی به‌ شمار می‌آید و کنترل آن جزء فعالیتهای استراتژیک سازمانی می‌باشد. ارزیابی راهکارهای اجرا شده در مقوله مدیریت برند و محاسبه بازگشت سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار حائز اهمیت می‌باشد.حال باید دانست که مقوله ارزش‌ گذاری برند در دنیا تا سال ۲۰۱۰ به روشهای مختلفی انجام  می‌شد، با توجه به تنوع و بعضا تضاد یا عدم هم‌پوشانی این روشها، نتایج غیر قابل اتکاء و متفاوت بود. کمیته تخصصی ارزش‌گذاری برند در موسسه ISO تحقیقات جامعی انجام داد که در سپتامبر ۲۰۱۰ منجر به انتشار استاندارد بین‌المللی ISO10668 :2010 -Brand Valuation (استاندارد ایزو ۱۰۶۶۸) گردید.
  با عنایت به موارد معونه، دیگر روش‌ها به شرح ذیل به اختصار معرفی می‌گردد:

  Interbrand : در روش اینتربرند،‌ ارزش برند با ضرب درآمدهای متفرقه (differential earnings) در یک نرخ تنزیل (discount rate) محاسبه می‌شود. این نرخ تنزیل از کمی‌کردن فاکتورهایی،‌ که طبق روش اینتربرند،‌ قدرت برند را محاسبه می‌کند،‌ بدست می‌آید. ریسکی بودن نرخ تنزیل از طریق مقیاس ترکیبی قدرت برند که از معیارها و وزنهای نسبی تشکیل شده،‌ تعیین می‌گردد.

  بخش‌بندی Segmentation
  تحلیل مالی Financial Analysis
  تحلیل تقاضا Demand Analysis
  تحلیل قدرت برند Brand Strength Analysis
  محاسبه ارزش خالص فعلی Net Present Value Calculation

  BAV: کنیک BAV یک تکنیک گسترده جهانی در مورد حدود ۳۵۰۰۰ برند است که با نظرسنجی از بیش از ۵۰۰۰۰۰ مصرف‌کننده مختلف در ۴۴ کشور بدست آمده است. تکنیک BAV یک ابزار تحقیقاتی برای ارزش برند فراهم می‌کند. برخلاف بیشتر نظرسنجی‌های سنتی درباره تصویر برند، پاسخ‌دهندگان برندها را از خیلی طبقات مختلف ارزیابی می‌کنند. بنابراین، BAV می‌تواند با روندهای برندهای جهانی پیش برود (همچنین برندهای محلی). این تکنیک توسط مؤسسه Y&R ابداع شده است و برای سنجش ارزش (غیرمالی) برندهای معتبری همچون آمازون، یاهو، اسنپل، استارباکس به کار رفته است. این روش، ۴ عامل را به عنوان اساس سنجش ارزش برند،‌ در نظر می‌گیرد.
  تمایز (Differentiation)
  مربوط بودن (Relevance)
  اعتبار (Esteem)
  دانش (Knowledge)
  Brown : این روش به عنوان یکی از کاربردی‌ترین مدلها در سنجش ارزش سهم نام تجاری شناخته شده است. این روش توسط مؤسسه MillWard Brown توسعه یافته است. براساس این هرم،‌ هر نام تجاری،‌ به صورت میانگین در هر سطح تنها از ۸% «سهم از مشتری» برخوردار است. محققان این مؤسسه میزان سهم از دارایی مشتری (پولی که هر مشتری در هر بار صرف خرید برند می‌کند) را برای هر سطح بررسی کرده‌اند و دریافته‌اند که ارزش کسب شده از درآمد مشتری در سطوح بالاتر افزایش می‌یابد.

  تعلق Bonding
  برتری Advantage
  عملکرد Performance
  رابطه Relevance
  آگاهی از حضور Presence

  CBBC : طبق مدل کلر(Customer-Based Brand Equity)، ارزش ویژه برند‌ تأثیری است که دانش برند بر پاسخ مشتری می‌گذارد،‌ همچنین تاثیر دانش برند بر ایجاد تداعیات قوی، مطلوب و منحصر به فرد در ذهن مشتری می‌باشد. مدل کلر،‌ چهار گام را معرفی می‌کند. در هر گام یک سوال از جانب مشتری مطرح می‌شود. به این ترتیب یک نردبان برند ساخته می‌شود. موفقیت هر گام به پشت سر گذاشتن موفق مرحله قبل بستگی دارد.

 • نظرات() 
 • شنبه 20 مرداد 1397

  کلیه موسسات و سازمان هایی که به منظور اهداف غیرتجاری تشکیل می شوند و جزء دستگاه های دولتی نباشند، سازمان یا موسسه غیرتجاری می باشند .
  موسسات غیر تجاری به دو صورت انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می شوند :
  الف) موسسات غیر انتفاعی موسساتی هستند که هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نیست . مانند موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی
  ب) موسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد موسسات انتفاعی نامیده می شوند. مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز
  علاقه مندان به ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری ، باید در اقدامات اولیه اظهارنامه ثبت تشکیلات و موسسات غیرانتفاعی را در دو نسخه به زبان فارسی تنظیم به نحوی که دارای تاریخ و امضاء و همچنین حاوی نکات ذیل باشد :
  الف) اسم و اقامتگاه و تابعیت و موضوع موسسه و مراکز و شعب آن
  ب) اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصی که برای اداره کردن موسسات و تشکیلات معین شده اند.
  ج) اسم و اقامتگاه و تابعیت وکیل در صورتی که اظهارنامه به وسیله وکیل تنظیم شده باشد.
  د) تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت و نام کشوری که موسسه در آن به ثبت رسیده در صورتی که موسسات یا تشکیلات مذکور در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد.
  ه) تعیین ضمایم اظهارنامه

  اظهارنامه باید دارای ضمایم ذیل باشد :
  الف) نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه در صورتی که تقاضا توسط وکیل داده شده باشد.
  ب) رونوشت گواهی شده ی تصدیق کشوری که موسسات یا تشکیلات مزبور در آن جا به ثبت رسیده به انضمام ترجمه مصدق آن به فارسی
  ج) دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صورتی که اصل اساسنامه به زبان خارجی باشد.
  د) صورتمجلس مجمع عمومی مبنی بر انتخاب هیائت مدیره و معرفی کسانی که حق امضاء دارند.
  ه) یک نسخه اجاره نامه حاصله از شهربانی در صورتی که موضوع ثبت طبق مدلول ردیف الف از ماده 2 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری باشد.
  و ) رسید پرداخت حق الثبت
  در صورتی که ظرف 15 روز بعد از وصول اظهارنامه معلوم گردد که تقاضای ثبت دارای نواقصی می باشد دفتر اداره ی ثبت شرکت ها به متقاضی اخطار می کند که نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع کند و چنانچه در ظرف مدت مذکور اقدامی برای رفع نواقص نکند و یا اصولاَ  تقاضای ثبت غیرقابل قبول باشد رئیس اداره ثبت شرکت ها اقدام به رد آن خواهد کرد. در شهرستان ها این اقدام بر عهده ی ادارات ثبت می باشد.

      نکته :

  1- در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.
  2- در موسسات غیر تجاری که هدفشان غیر انتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت ، نسبت به ثبت اقدام خواهد شد. 

 • نظرات() 
 • شنبه 20 مرداد 1397


  با اینکه اکثر کسب و کارها به اهمیت استقاده از علائم تجاری به منظور تمیز دادن محصولات‎شان از محصولات رقبا پی برده‌اند، همه آنها اهمیت حمایت از علائم تجاری از طریق ثبت را درک نکرده‌اند.

  پس از ثبت علامت طبق قانون ثبت علائم تجاری شخص/شرکت حق انحصاری پیدا میکند، بموجب آن می‌توانید از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده‌ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری نماید.ثبت شرکت , ثبت شرکتها , ثبت علامت تجاری
  اگر علامت تجاری ثبت نشود، شرکت‌های رقیب از همان علامت یا علامتی که شباهت آن با علامت مزبور به اندازه‌ای است که موجب گمراهی خواهد شد برای همان کالا یا کالاهای مشابه استفاده خواهند کرد و در نتیجه سرمایه‌گذاری در بازاریابی یک محصول ممکن است به هدر رود. اگر یکی از رقیبان از علامت تجاری یکسان یا مشابه علامت تجاری استفاده کند، ممکن است مشتریان تصور کنند آن محصول متعلق به همان شرکت است و در نتیجه کالای رقیب را خریداری کند. این امر نه تنها سود شخص/شرکت را کاهش خواهد داد و مشتریان را گمراه خواهد کرد بلکه به شهرت و وجهه آسیب خواهد زد – بخصوص اگر محصول رقیب کیفیت نازلی داشته باشد.
  با توجه به ارزش علائم تجاری و اهمیتی که یک علامت تجاری ممکن است در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار داشته باشد، تضمین اینکه در بازارهای مربوط به ثبت رسیده باشد بسیار ضروری است.
  بعلاوه، تفویض اجازه استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکت‌های ثالث بسیار آسان‌تر است و در نتیجه می‌تواند منبع درآمد بیشتری برای شرکت/شخص بوجود آورد یا اساس انعقاد یک موافقت‌نامه اعطای نمایندگی فروش باشد.
  گاهی اوقات، یک علامت تجاری ثبت شده که در میان مشتریان از شهرت خوبی برخوردار است. ممکن است به منظور دریافت منابع مالی یا وام از موءسسات مالی استفاده شود که بطور فزاینده‌ای از اهمیت علائم برای موفقیت کسب و کار آگاه می‌شوند. 

 • نظرات() 
 • شنبه 20 مرداد 1397

  تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، همانند تاسیس هر شرکت تجاری دیگر، عمل حقوقی متضمن قبول مسئولیت از جانب شرکا بوده و در نتیجه علاوه بر شرایط ماهوی حاکم بر کلیه اعمال حقوقی، برخی شرایط ماهوی مقرر در قانون تجارت را نیز دارا باشد. افزون بر شرایط ماهوی، الزامات معینی به رعایت امور شکلی در رابطه با تشکیل شرکت مزبور، در قانون تجارت پیش بینی شده است :
  اول : شرایط صحت  انجام معاملات
  دوم : وجود حداقل دو شریک
  سوم : لزوم پرداخت و تسلیم کل سرمایه
  چهارم : لزوم وجود شرکتنامه و اساسنامه
  در ذیل به توضیح راجع به شرایط صحت انجام معاملات در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود می پردازیم.
  شرایط صحت اعمال حقوقی، مهم ترین شرایط ماهوی بوده و در کلیه معاملات باید رعایت گردند. شرایط مزبور در ماده 190 قانون مدنی ناظر به شخص انجام دهنده عمل حقوقی و نیز خود عمل حقوقی انعکاس یافته است. در شرکت های بامسئولیت محدود، با توجه به رابطه عموماَ نزدیک شرکا با یکدیگر و اینکه در بسیاری از موارد دارای پیوند خانوادگی اند، عملاَ شریک و مدیر واقعی شرکت یک شخص است. به دلیل همین رابطه و به منظور جلوگیری از ورود اشخاص بیرون از آن، و نیز به منظور رعایت قانون که وجود دست کم دو شریک را برای تشکیل و دوام شرکت ضروری دانسته است، صاحب اصلی سرمایه، فرزندان محجور خود را به عنوان شریک در شرکت وارد می سازد. اینکه آیا می توان اشخاص محجور را به عنوان شریک چنین شرکتی پذیرفت یا خیر، نکته ای است که در جای خود باید مورد بررسی واقع شود. با توجه به آنکه سرپرستان محجور به عنوان ولی و قیم از طرف محجور مبادرت به انجام اعمال حقوقی می نمایند و شخص محجور هیچ گونه دخالتی در تصمیمات تعهد آور ندارد، لذا به نظر می رسد مشارکت به عنوان شریک شرکت تجاری از این نوع توسط ولی و قیم ، البته با رعایت مصلحت ایشان ، همانند انجام معامله برای محجور توسط سرپرست باید معتبر باشد. به علاوه ، از آنجا که مسئولیت شرکا در این نوع شرکت محدود به آورده ایشان بوده و شخص محجور در امر تجارت دخالت مستقیم ندارد ، در نتیجه ضرورتی به تطبیق مورد حاضر با مقررات ماده 85 قانون امور حسبی ناظر به اشتغال محجور نیست. با توجه به مفاد ماده 90 قانون امور حسبی ، که به موجب آن وجوه زاید از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد " وگرنه مسئول خسارات وارده خواهد بود " ، برای مشارکت محجور در شرکت منعی ، با رعایت غبطه محجور از سوی سرپرست وی، متصور نیست. لذا، چنانچه سرپرست محجور در اداره و نگهداری اموال از جمله شیوه سرمایه گذاری آن ها مرتکب تقصیر گردد، و یا سرمایه گذاری در شرکت مورد نظر با توجه به شرایط موجود اقتصادی و یا موضوع فعالیت شرکت عرفاَ متضمن ریسک بالا باشد، خود را در معرض پاسخگویی و مسئولیت قرارداد داده است. با ملاحظه مقررات یاد شده، محجور می تواند به واسطه سرپرست خود به عنوان شریک به عضویت شرکت بامسئولیت محدود درآید.
  علاوه بر شرایط ماهوی ناظر به صلاحیت شرکا، شرکت و موضوع آن نیز بایستی شرایط صحت مذکور در ماده 190 قانون مدنی از جمله مشروع بودن جهت و معین و معلوم بودن را دارا باشد. بنابراین ، در صورتی که موضوع شرکت دربرگیرنده اعمال غیرقانونی و خلاف شرع یا مغایر با اخلاق حسنه باشد، مرجع ثبت شرکت از ثبت چنین شرکتی خودداری خواهد ورزید، . اگر بر اثر مسامحه کارگزاران مرجع مزبور و برخلاف ممنوعیت گفته شده، شرکت را ثبت نمایند هر ذی نفع و در مورد مغایرت موضوع با نظم عمومی هر شخص به توسط دادستان می تواند ابطال شرکت را بخواهد.
  موضوع شرکت به عنوان یکی از بندهای کلیدی در اساسنامه قید می گردد. این عنوان در اساسنامه باید چهارچوب فعالیت مشخص شرکت را تعریف نماید. 

 • نظرات() 
 • شنبه 20 مرداد 1397

  اول : کلیه ی شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی که مراحل قانونی در اداره ی ثبت شرکت ها را طی نموده و به ثبت رسیده اند و دارای شماره ی ثبت می باشند . مشمول مالیات بر درآمد این فصل می باشند .
  دوم : درآمد مشمول مالیات و نرخ مالیاتی مربوط

  براساس ماده ی 105 ق.م.م جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود ، پس از وضع زیان های حاصلا از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیاتی به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود .
  تبصره (1) در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند ، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند ، از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود .

  سوم : تکلیف اشخاص حقوقی

  الف. ارائه ی اظهار نامه ی مالیاتی موضوع ماده 110

  براساس ماده 110 – اشخاص حقوقی مکلف اند اظهار نامه ، ترازنامه ، حساب سود و زیان متکی بعه دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره مالیاتی مه فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارایه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند . پس از ارایه ی اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود .
  محل ارایه اظهار نامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است .
  حکم این ماده در مورد  کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود .

  ب. پلمپ دفاتر قانونی
  اشخاص حقوقی بایستی قبل از شروع سال مالی جدید اقدامم به پلمپ دفاتر در اداره ی ثبت شرکت ها نمایند بدین معنی که برای عملکرد سال 1390 مودیان موظفند که تا پایان مهلت 29/12/89 نسبت به پلمپ دفاتر اقدامن نمایند .

  ج. پرداخت حق تمبر
  اشخاص حقوقی باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی ، مالیات دو در هزار حق تمبر را پرداخت نمایند . ضمناً در مورد شرکت هایی که به افزایش سرمایه اقدام می نمایند مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در اداره ی ثبت شرکت نسبت به ابطال تمبر اقدام نمایند .

  د. ارایه ی لیست حقوق بگیران
  اشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ی 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارایه ی ضمن ارایه ی لیست حقوق بگیران که حاوی مشخصات نظیر نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن می باشد . به اداره ی امور مالیاتی محل پرداخت نموده و در ماه های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند .

 • نظرات() 
 • شنبه 20 مرداد 1397

  روزنامه کثیرالانتشار، روزنامه ای است که آگهی ها و دعوت های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد. برای اولین بار این روزنامه به موجب اظهارنامه تاسیس شرکت معین می گردد.
  تبصره ماده " 17 لایحه " انتخاب دو روزنامه کثیرالانتشار، یکی توسط مجمع موسس و دیگری وزارت اطلاعات و جهانگردی را لازم الاجرا می داند. در حال حاضر و در غیاب وزارت اطلاعات و جهانگردی، رویه اداره ثبت شرکت ها ضرورت انتخاب دو روزنامه است و چون هر ساله وزارت ارشاد لیست روزنامه های کثیرالانتشار را منتشر می کند، حاضران در مجمع عمومی موسس شرکت های در شرف تاسیس، باید روزنامه شرکت را از بین فهرست مزبور انتخاب کنند. انتشار آگهی در بسیاری از موارد، جهت اطلاع سهامداران و شرکاء شرکت مورد استناد واقع می گردد و در برخی از موارد عدم درج آن موجب مسئولیت حقوقی و عدم ثبت صورتجلسات خواهد گردید.
  با این وجود، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در مجامع مشکلات خاصی دارد که تعطیلی در روزنامه ها مهم ترین آن است. در مواد لایحه در این مورد هیچ راهکاری پیش بینی نشده و اداره ثبت شرکت ها با توجه به رویه قضایی، بدون وجود نص قانونی، مقرر داشته در زمان تعطیلی روزنامه کثیرالانتشار دیگری چاپ و به جای رعایت مواعد مقرر در ماده 98 لایحه و یا اساسنامه شرکت، فاصله سی روزه را ( طبق ماده 73 آیین دادرسی مدنی ) رعایت کند و در واقع به قدر متقین موجود در قانون آیین دادرسی مدنی اکتفا کرده است. بعضاَ در شرکت ها تصور بر این است که با انتخاب دو یا سه روزنامه کثیرالانتشار در صورت تعطیلی یکی از روزنامه ها ، و درج آگهی در سایر روزنامه ها مشکل قابل حل است. در حالی که رویه اداره ثبت شرکت ها خلاف این است و شرکتی اگر پنج روزنامه کثیرالانتشار هم داشته باشد در صورت تعطیلی فقط یکی از آن ها نیز، باید تشریفات درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر و انتظار سی روزه را رعایت کند. اگرچه این روش هم مستند قانونی ندارد.
  طبق دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار که در اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام نیز متجلی است، شرکت ها موظف اند آگهی های دعوت مجامع عمومی را از طریق اینترنت و به صورت الکترونیکی در سایت نیز درج نمایند. البته اطلاع رسانی الکنرونیکی از نظر اداره ثبت شرکت ها برای جایگزینی آگهی کتبی در روزنامه تعطیل شده پذیرفته نیست. درج آگهی های شرکت در صفحات مختلف روزنامه های کثیرالانتشار، شرایط ویژه ای نداشته و چاپ آن در صفحه اول روزنامه، سایر صفحات و یا نیازنتدی های ضمیمه روزنامه از این حیث تفاوت ندارد.
  اشکال آن جا بروز می کند که صفحه نیازمندی های مثلاَ روزنامه اطلاعات مربوط به شهر تهران برای سایر شهرها ارسال نشود. بنابراین اگر مرکز اصلی شرکت، اردبیل باشد و آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت در صفحه نیازمندی های شهر تهران و ضمیمه روزنامه اطلاعات چاپ شود، موجبات ابطال مصوبات مجمعی که از طریق نشر چنین آگهی ای دعوت شده، فراهم است.

      الزامات قانونی نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

  -  لزوم انتشار آگهی  در خصوص انتشار اوراق قرضه
  -  لزوم انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت پذیره نویسی
  -  لزوم انتشار دعوت مجامع در شرکت های سهامی عام
  -  لزوم انتخاب روزنامه جهت دعوت مجامع در شرکت سهامی خاص
  -  لزوم انتشار آگهی در خصوص تبدیل شرکت خاص به عام
  -  لزوم انتشار آگهی پس از انحلال شرکت
  -  لزوم انتشار آگهی در خصوص افزایش سرمایه
  -  لزوم انتشار آگهی در خصوص کاهش سرمایه
  -  لزوم انتشار آگهی در خصوص اعلامیه پذیره نویسی
  -  لزوم انتشار آگهی در خصوص انتشار پذیره نویسی افزایش سرمایه
  -  لزوم انتشار آگهی در خصوص انحلال و انتخاب مدیران
  -  لزوم انتشار آگهی در خصوص تقسیم دارایی و ختم تصفیه
  -  لزوم انتشار آگهی در خصوص درخواست پرداخت سرمایه تعهدی
  -  لزوم انتشار آگهی درخواست مزایده سهام
  -  لزوم انتشار آگهی در شرکت سهامی در جهت دعوت سهامداران در مجمع موسس
  -  لزوم انتشار آگهی در خصوص دعوت مجامع عمومی
  -  لزوم انتشار آگهی در خصوص اعلام ختم تصفیه

 • نظرات() 
 • شنبه 20 مرداد 1397

  ارائه مجوز فعالیت مربوطه
  لیست اسامی حداقل ۷ نفر به همراه آدرس و شماره تلفن محل سکونت هریک از اعضا
  دو سری کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم)
  دو سری کپی کارت ملی
  دو سری کپی آخرین مدرک تحصیلی یا تجربی
  دو سری کپی کارت پایان خدمت برای متولدین ۱۳۳۸ به بعد یا گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان
  اسامی اعضای هیات موسس (حداقل ۳ نفر)
  تکمیل فرم تشکیل شرکت تعاونی و نمونه امضای اعضای هیات موسس (۳ نفر)
  آدرس و کد پستی محل اجرای طرح
  نام پیشنهادی شرکت تعاونی جهت تایید نهایی نام از مرجع مربوطه
  تعیین مدیرعامل و عضو علی البدل هیات مدیره و بازرس اصلی و بازرس علی البدل

 • نظرات() 

 • آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات